กลับสู่หน้าก่อน

ใช้เวลาอ่านประมาณ 7 นาที

วันวิสาขบูชา

By TH LingoAce Team |Thailand |09 พฤษภาคม 2023

สาระน่ารู้

วันวิสาขบูชา 佛诞节 (fódànjié)

วันวิสาขบูชาจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือประมาณเดือนพฤษภาคมแต่หากตรงกับปีอธิกมาสคือมีเดือน ๘ สองหนวันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายนวิสาขบูชาย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน6) ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3ประการ

1. เป็นวันประสูตรเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธธนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา

2. เป็นวันตรัสรู้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวชได้ ๖ ปีพระชนมายุ ๓๕ พรรษาได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประเทศมคธปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา

3. เป็นวันปรินิพพาน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ณ เมืองกุสินารา

วันวิสาขบูชา จึงนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงมนุษย์และสรรพสัตว์อันหาที่สุดมิได้ การประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา จุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

"วันวิสาขบูชา" ภาษาจีนเรียกได้ 2 แบบ คือ 卫塞节 (wèi sài jié) เป็นการถอดเสียงจากภาษาบาลี 佛诞节 (fódàn jié)ทั้งสองคำแปลว่า วันประสูติของพระพุทธเจ้า

卫塞节

wèi sài jié

วันวิสาขบูชา (เป็นการถอดเสียงจากภาษาบาลี)

佛诞节

fódàn jié

วันวิสาขบูชา

三宝

sānbǎo

พระรัตนตรัย

诞生

dànshēng

ประสูติ

成道

chéngdào

ตรัสรู้

涅槃

nièpán

ปรินิพพาน

斋僧行善

zhāisēngxíngshàn

ทําบุญตักบาตร

巡烛礼

xúnzhúlǐ

เวียนเทียน

ทีมนักเขียนของเราทุกคนล้วนมีความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ พวกเขามีความเข้าใจในจิตวิทยา และพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านภาษาของเด็กๆ พวกเขาสามารถที่จะแนะนำวัฒนธรรมจีนให้กับเด็กๆ ทั่วโลก และเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีที่สุดของ LingoAce ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองทุกท่านเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาของพวกเด็กๆ