นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LingoAce

อัปเดตและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

สารบัญ บททั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ประกาศสำหรับผู้ใช้ในยุโรป นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ คำประกาศแก่ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย รายละเอียดการติดต่อเรา

บททั่วไป

1. บริษัท ลิงโก้เอซ (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “LingoAce” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุตรหลานของท่าน เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่ออธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและการปกป้องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุตรหลานของท่านผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา

2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใด ๆ ที่สามารถนำไปใช้หรือถูกใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รหัสผ่าน ข้อมูลการประเมินหรือข้อมูลการใช้งาน ของท่านหรือบุตรหลานของท่าน ข้อมูลอื่นใดที่รวมกับข้อมูลส่วนบุคคลจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน

3. ในการเข้าถึงและใช้บริการของเรา ถือว่าท่านยอมรับหลักปฏิบัติที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อกำหนดที่ใช้อักษรตัวหนาที่ไม่ได้ให้คำอธิบายไว้ในที่นี้ได้ถูกนิยามความหมายไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

4. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุตรหลานของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุตรหลานของท่านเมื่อใช้บริการของเรา 2 (สอง) แบบดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อสมัครใช้บริการ และ (2) ข้อมูลของท่านหรือบุตรหลานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราโดยเราเป็นผู้เก็บข้อมูล เมื่อท่านคลิกลิงก์ข้อความของ บริการของเราที่จะนำท่านไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก โดยที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นได้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและการปกป้องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

5. ข้อมูลอุปกรณ์ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ และ IP Address (หมายเลขเฉพาะประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อระบุตำแหน่งของคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต) เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เราจะรวบรวมประเภทของอุปกรณ์ หมายเลขของอุปกรณ์ และ IP Address พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเฉพาะจากเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้คุกกี้ (cookies) โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy) 

6. ข้อมูลที่ลงทะเบียน – ท่านอาจมีการให้ข้อมูลของท่านและบุตรหลานของท่านแก่เราผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน เช่น ชื่อ/สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านต้องให้แก่เราในขั้นตอนการลงทะเบียน

7. ข้อมูลกิจกรรม – เมื่อท่านใช้บริการของเรา ท่านอาจส่งข้อมูลและเนื้อหาไปยังประวัติของท่าน เพื่อสร้างข้อมูลผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาผ่านบริการ (“ข้อมูลกิจกรรม”) และส่งข้อความหรือส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้รายอื่น การที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้เราสามารถเสนอการให้บริการและแนะนำคุณสมบัติที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

8. ข้อมูลที่บันทึก - เมื่อท่านใช้บริการของเรา ท่านอาจให้เราเข้าถึงเว็บแคมและไมโครโฟนของท่านหรือบุตรหลานของท่าน เราจะบันทึกการเรียนการสอนของท่าน และ/หรือบุตรหลานของท่านตลอดทั้งบทเรียนเพื่อสามารถให้นักเรียนของเรามีโอกาสที่จะได้ทบทวนและกลับมาเปิดฟังบทเรียน รวมทั้งเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการเรียนการสอนของเราด้วย ในบริการนี้นักเรียนไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะหรือกับผู้ใช้รายอื่น เช่น ผ่านห้องสนทนา พื้นที่ชุมชน สื่อสังคมหรือชุมชนอื่น ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9. เพื่อการให้บริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเตรียมและดำเนินการการให้บริการ รวมถึงการสร้างและรักษาข้อมูลของท่าน ซึ่งจัดหาการเข้าถึงบริการให้แก่ท่านรวมถึงการให้การสนับสนุนและดูแลรักษา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งประกาศที่เกี่ยวกับการบริการเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการทั่วไปของการให้บริการ

10. เพื่อการค้นความและพัฒนา เราวิเคราะห์การใช้ของบริการเพื่อการปรับปรุงและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้ใช้ด้วยหลักประชากรศาสตร์และการใช้บริการของเรา

11. เพื่อกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมทางการขาย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งเตือนท่าน (ไม่แจ้งเตือนบุตรหลานของท่าน) เกี่ยวกับการนำเสนอบริการใหม่จากเราที่เราคิดว่าเหมาะสมกับท่าน ท่านอาจเลือกที่จะรับหรือไม่อีเมลดังกล่าวได้เสมอโดยปฏิบัติตามคำแนะนำตามอีเมลที่เกี่ยวข้อง

12. เพื่อปฏิบัติติตามกฎหมาย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่เราเห็นจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามที่กฎหมายร้องขอและกระบวนการทางกฎหมาย

13. เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการฉ้อฉลและความปลอดภัย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนตามที่เราเห็นจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะ (ก) ปกป้องสิทธิอื่น ๆ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยและทรัพย์สินของท่านและบุตรหลานของท่าน (รวมถึงการก่อให้เกิดและป้องกันสิทธิตามกฎหมาย) (ข) บังคับใช้เงื่อนไขต่าง ๆ และ (ค) ป้องกัน สืบสวนและขัดขวางการฉ้อโกง เป็นภัย ผิดจรรยาบรรณ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

14. เพื่อสร้างข้อมูลนิรนามหรือองค์ข้อมูลรวม เราอาจใช้หรือแบ่งปันองค์ข้อมูลรวมหรือข้อมูลนิรนามที่ถูกรวบรวมผ่านการใช้บริการ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจหรือปรับปรุงการให้บริการ เราแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนามหรือองค์ข้อมูลรวมโดยเอาข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ออกไปจากท่านหรือผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก

15. เราไม่จะขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

16. ผู้ให้บริการ – เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการแก่เราหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการให้บริการ ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับซึ่งกำหนดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทที่ให้บริการเพื่อช่วยกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ส่งอีเมลของเรา ดำเนินการการชำระเงิน หรือให้บริการเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

17. เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการฉ้อฉลและความปลอดภัย เราอาจมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีเหตุมีผลตามที่มีการร้องขอโดยชอบตามกฎหมาย เช่น หมายศาลหรือคำสั่งของศาล หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขและข้อบังคับของเราในการปกป้องผลประโยชน์และทรัพย์สินของเรา หรือเพื่อป้องกันการฉ้อฉลหรือการให้ร้าย ผิดจรรยาบรรณ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่มีการกระทำผิดผ่านทางการใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท ทนายความ ตัวแทนหรือตัวแทนรัฐบาลอื่น ๆ

18. บริษัทในเครือ - เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทย่อย และนักลงทุนของเราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

19. ผู้รับโอนกิจการ - หากความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของบริษัทของเรา หรือหน่วยธุรกิจหรือทรัพย์สินของบริษัทของเราที่เกี่ยวข้องกับบริการ มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการล้มละลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เกิดขึ้น อาจมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าของใหม่หรือแบ่งปันระหว่างการทำธุรกรรม (เช่น การสอบทานธุรกิจ หรือ due diligence) แม้ว่าการทำธุรกรรมนั้นจะไม่สำเร็จ ในการโอนข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขในที่นี้

20. ที่ปรึกษามืออาชีพ - เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ทนายความ นายธนาคาร ผู้สอบบัญชี และบริษัทประกันภัย โดยเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราได้รับบริการอย่างมืออาชีพ

21. โดยดุลยพินิจของท่าน เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านอนุญาต ตัวอย่างเช่น ท่านอาจแนะนำให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการในบุคคลภายนอกเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์เครือข่ายโซเชียล นอกจากนี้ เราเสนอคุณลักษณะทางสื่อ เช่น ท่านสามารถเชื่อมโยงแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลไปยังบัญชีของท่านได้ เช่น Facebook WhatsApp และ Twitter เพื่อแบ่งปันเนื้อหาของ LingoAce ไปยังหน้าบัญชีของท่าน ถ้าท่านเลือกที่จะกระทำการนี้ เราอาจเข้าถึงข้อมูลบัญชีโซเชียลตามที่ท่านตั้งค่า รวมถึงรูปภาพโพรไฟล์ของท่าน ชื่อที่โชว์ ชื่อผู้ใช้/หมายเลข ID เพจ หรือ ID โพรไฟล์ การเข้าถึง Token การส่งข้อความ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการระบบและอำนวยความสะดวกการให้บริการของเรา

สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 22. ในข้อนี้ เราได้แจ้งสิทธิและทางเลือกที่มีแก่ผู้ใช้ทุกท่าน ท่านที่พำนักอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านได้ในข้อ “ประกาศสำหรับผู้ใช้ในยุโรป” 

23. การเข้าถึงข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าท่านได้มีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา ท่านอาจต้องตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในหน้าบัญชีโปรไฟล์โดยการเข้าสู่ระบบบัญชี

24. ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับข้อมูลกิจกรรมทางการตลาด โดยทำตามคำแนะนำในการเลิกรับหรือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลที่ด้านล่างของอีเมล

25. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เราจัดให้มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการให้บริการ เช่น ทางเลือกในการควบคุมข้อมูลเฉพาะที่แสดงต่อสาธารณะหรือต่อผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

26. การลบ ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ผ่านการที่ท่านใช้บริการของเรา เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อรับรองความต้องการของท่าน ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลจะถูกลบออกสำเร็จเสมอทุกกรณี เราอาจเก็บรักษาองค์ข้อมูลรวม และ/หรือข้อมูลนิรนามผ่านบริการ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมซึ่งบริษัทของเราอาจนำไปใช้เพื่อฝึกอบรม ปรับปรุง ส่งเสริม วิจัย และวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ

ลิงก์

27. การให้บริการอาจมีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น เราแนะนำให้ท่านอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้แก่ข้อมูลที่มีการรวบรวมผ่านการให้บริการเท่านั้น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

28. บริษัทของเราได้มีการติดตั้งระบบดูแลและเทคนิคการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่อาจป้องกันข้อมูลได้สมบูรณ์แบบ ดังนั้นขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราก็มิอาจรับประกันความสมบูรณ์แบบของระบบการป้องกัน

29. ในกรณีที่เราทราบถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะมีการบอกกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น พวกเราอาจประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือที่อื่นใดบนบริการของเรา และส่งอีเมลตามที่อยู่ของอีเมลที่ท่านได้แจ้งให้เราทราบ ขึ้นอยู่กับว่าท่านอาศัยอยู่ที่ใด ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับคำบอกกล่าวการละเมิดความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร

ประกาศสำหรับผู้ใช้ในยุโรป ข้อมูลที่ระบุในส่วนนี้บังคับใช้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในยุโรปเท่านั้น “ยุโรป” หมายถึง ประเทศในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจในยุโรป และสหราชอาณาจักร (“UK”) 

30. ข้อมูลส่วนบุคคล - อ้างถึงข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งมีความหมายเท่ากับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

31. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล - คือบริษัท PPLingo Pte. Ltd. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

32. ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล - เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อประมวลผลตามกฎหมายของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระบุไว้ตามตารางข้างล่างนี้

จุดประสงค์ในการประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อใช้ในการดำเนินงานในการให้บริการของเรา

การประมวลผลมีความจำเป็นเพื่อใช้บริการของเราตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา

เพื่อวิจัยและพัฒนา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการฉ้อฉลและความปลอดภัย

การประมวลผลมีความจำเป็นเพื่อการดำเนินงานภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าขอบเขตที่จะมีผลกระทบถึงท่าน ยกเว้นท่านให้ความยินยอมในการกระทำดังกล่าว

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

การประมวลผลมีความจำเป็นที่เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา

เพื่อกิจกรรมทางการตลาด

การประมวลผลเท่าที่ได้รับความยินยอมจากท่าน โดยท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

33. ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา – ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่เรา ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งข้อมูลนั้นมีความจำเป็นสำหรับเราในการให้บริการฯ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการให้บริการฯ แก่ท่าน และท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวตามที่มีการร้องของในการนี้อาจส่งผลต่อการให้บริการฯ ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจถูกระงับการใช้บริการฯ ของเราโดยที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีนี้ขึ้น

34. ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ – เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งกฎหมายได้ให้อนุญาตและมีเหตุผลเป็นไปตามกับวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนและอธิบายถึงการอนุญาตตามฐานทางกฎหมายก่อน (เช่น โดยการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) 

35. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว - ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ สุขภาพและข้อมูลทางชีวภาพหรือคุณลักษณะทางพันธุกรรม) บนหรือผ่านทางการให้บริการท่าน ถ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแก่เราเมื่อท่านใช้บริการ ท่านต้องให้ความยินยอมแก่เราสำหรับการประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถ้าท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการประมวลแก่เราและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ท่านต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวผ่านการใช้บริการ 

36. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล - เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูล รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย บัญชีหรือรายงานความต้องการ การก่อให้เกิดและการสู้คดีในทางกฎหมาย หรือเพื่อการป้องกันการฉ้อฉล ­­เพื่อกำหนดความเหมาะสมของระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราพิจารณาถึงปริมาณ ธรรมชาติของข้อมูลและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของการทำให้เสียหายจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยความลับของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ว่าเราสามารถทำตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้หรือไม่ และการทำตามที่กฎหมายร้องขอ

เมื่อเราไม่ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะลบหรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม หรือถ้าหากเป็นไปไม่ได้ (เช่น เพราะได้มีการสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) เมื่อนั้นเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและแยกออกจากการประมวลผลใด ๆ จนกว่าจะลบได้ หากเราทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลนิรนาม (เพื่อให้ข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับท่านอีกต่อไป) เราอาจใช้ข้อมูลนี้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ

37. สิทธิของท่าน - กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรปให้สิทธิท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านพำนักอยู่ในยุโรป ท่านอาจแจ้งให้เรากระทำการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้ดังต่อไปนี้

ก) การเข้าถึง ให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและให้ท่านเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข) ความถูกต้อง ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง

ค) การลบ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ง) การโอนย้าย โอนย้ายสำเนาที่อ่านได้ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่ท่านกำหนด

จ) การจำกัด จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฉ) คัดค้าน คัดค้านความน่าเชื่อถือของฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กระทบถึงสิทธิของท่าน

ช) การเพิกถอนความยินยอม เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

38. การโอนย้ายข้ามเขตแดน - หากเราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากเขต EU/EEA ไปยังประเทศที่ไม่ได้ระบุโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย (competent regulators) เพื่อให้ความป้องกันของมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ การโอนย้ายจะต้อง:

ก) ทำตามการมาตรการของผู้รับตามมาตรฐานทางคู่สัญญาหรือตามที่กฎขององค์กรที่ผูกพัน

ข) ทำตามความยินยอมตามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละคน

ค) ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับในสหภาพยุโรป

39. การร้องเรียน - หากท่านได้ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราหรือการตอบสนองต่อการร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราและส่งคำร้องเรียนไปยังผู้บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจในเขตของท่าน ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ที่นี่

40. ตัวแทนสหภาพยุโรปของเรา - เนื่องจาก LingoAce ไม่ได้ก่อตั้งในสหภาพยุโรป เราจึงได้แต่งตั้งตัวแทนในประเทศเบลเยียม เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป (European Data Protection Officer: EDPO) ซึ่งท่านสามารถส่งคำร้องเรียนเพื่อยกประเด็นใด ๆ หรือคำร้องขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยทั่ว ๆ ไป ท่านสามารถติดต่อตัวแทนสหภาพยุโรปโดยใช้รูปแบบการร้องเรียนออนไลน์ https://edpo.com/gdpr-data-request หรือ เขียนถึง EDPO ได้ที่ Avenue Hamoir 71, 1030 Brussels, Belgium

41. ตัวแทนสหราชอาณาจักร - เนื่องจาก LingoAce ไม่ได้ก่อตั้งในสหราชอาณาจักร เราจึงได้แต่งตั้งตัวแทนในสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหราชอาณาจักร (UK Data Protection Officer: EDPO UK) ซึ่งท่านสามารถส่งคำร้องเรียนเพื่อยกประเด็นใด ๆ หรือคำร้องขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยทั่ว ๆ ไป ท่านสามารถติดต่อตัวแทนสหราชอาณาจักรโดย

ก) ใช้รูปแบบการร้องเรียนออนไลน์ https://edpo.com/uk-gdpr-data-request หรือ 

ข) เขียนถึง EDPO UK ได้ที่ 8 Northumberland Avenue, London WC2N 5BY, United Kingdom

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

42. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเราจะแจ้งการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (หากมี) บนเว็บไซต์ของเราและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยการใช้บริการของเราหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ ท่านกำลังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ หากกฎหมายบังคับ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะแจ้งท่าน ผ่านทางอีเมล (ถ้าท่านมีบัญชีที่เรามีข้อมูลการติดต่อของท่าน) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะข้อความยินยอมตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็ก

43. เราให้คำนิยาม “เด็ก” ว่า (ก) บุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกยุโรป หรือ (ข) บุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี พำนักอยู่ในยุโรป เราเชื่อในความโปร่งใส ดังนั้นเราจึงแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเราในการรวบรวมข้อมูล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบุตรหลานของท่าน

44. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่เรารวบรวม - เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุตรหลานของท่านเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ภายในสภาพแวดล้อมที่กำหนด เด็กสามารถใช้บริการของเราเช่น ใช้เว็บไซต์ของเราและใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อย่างไรก็ดี ในการที่เราจะให้เนื้อหาและฟีเจอร์ของบริการแก่บุตรหลานของท่านซึ่งอยู่ภายใต้การบัญชีที่ลงทะเบียนของท่าน เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากบุตรหลานของท่านโดยมีขอบเขต เราอาจใช้คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ของเราซึ่งจะช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลจากท่านหรือบุตรหลานของท่านเพื่อประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์เราได้ดียิ่งขึ้น

45. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานที่เรารวบรวมโดยตรง – ก่อนที่บุตรหลานของท่านจะเริ่มใช้ฟีเจอร์สำหรับเด็ก ๆ บนเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องทำการเข้าระบบบัญชีของท่านและให้ข้อมูลพื้นฐานของบุตรหลานของท่านแก่เรา รวมถึงชื่อนักเรียน เพศ วันเกิด หากบุตรหลานของท่านพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ท่าต้องให้ความยินยอมซึ่งอาจระบุได้จากผู้ปกครองก่อนที่เราจะรวบรวมข้อมูล ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่าน ก่อนที่บุตรหลานของท่านจะเริ่มบทเรียน เราต้องทำการประเมินวัดระดับผลการศึกษาของบุตรหลานของท่านก่อน เพื่อเราจะได้จัดบทเรียนที่เหมาะสมกับบุตรหลานของท่าน บุตรหลานของท่านต้องเปิดเผยข้อมูลการศึกษาระหว่างทำการประเมินนี้ นอกจากนี้บุตรหลานของท่านอาจถามคำถาม ให้คำตอบ ความเห็นและข้อมูลอื่น ๆ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนออนไลน์กับครูผู้สอน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดบทเรียน การบ้านและรายการอื่น ๆ ตามที่ในบทเรียนต้องการ) เราอาจต้องการข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเป็นทางเลือกจากบุตรหลานของท่าน เมื่อเราขอข้อมูลประเภทนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าการขอดังกล่าวนั้นจำเป็นหรือเป็นการไม่บังคับแก่ท่าน

46. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่านที่อนุญาตให้เรารวบรวม – อาจมีการบันทึกชั้นเรียนและจัดเก็บไว้เพื่อให้นักเรียนทบทวนและเรียนซ้ำได้ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันคุณภาพของเราเอง การบันทึกอาจรวมถึงวิดีโอและเสียงของบุตรหลานของท่านและผู้สอน นักเรียนจะได้รับการแจ้งตลอดบทเรียนหากชั้นเรียนมีการบันทึก ท่านอาจเลือกที่จะปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบันทึกวิดีโอและเสียงของบุตรหลานของท่านได้ เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจถึงการรักษาความลับและความปลอดภัยของการบันทึกวิดีโอ วิดีโอที่บันทึกใช้สำหรับภายในเท่านั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรา เราจะไม่เปิดเผยวิดีโอที่บันทึกไว้แก่บุคคลภายนอกโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้โดยเฉพาะและชัดแจ้ง

47. การรวบรวมและติดตามข้อมูลอัตโนมัติ – เราใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวมการติดตามข้อมูลของท่านและบุตรหลานของท่านโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเราและใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP ฯลฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (cookies) ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (cookies policy) 

48. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่าน – ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่านที่เราเก็บรวบรวมเพื่อใช้: ก) ลงทะเบียนและเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา;

ข) จัดการการตั้งค่าบัญชีและสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ 

ค) ติดตามการใช้บริการของเด็ก

ง) วิเคราะห์แนวโน้มและการเข้าชมของผู้ใช้ ติดตามข้อมูลการใช้งาน

จ) สื่อสารกับเด็ก ท่านและ/หรือผู้สอนเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กในหลักสูตร

ฉ) ใช้เป็นการภายในเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ หรือคุณสมบัติ;

ช) ตอบคำถามและปัญหาการสนับสนุนลูกค้าและแก้ไขข้อโต้แย้ง;

ซ) ใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านเทคนิค

ฌ) ให้ความสะดวกแก่หน้าที่ทางเทคนิคของบริการของเราและป้องกันการ ฉ้อฉลและใช้ในทางที่ผิด

ญ) ตามที่กฎหมายร้องขอและอนุญาต

49. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก – เราไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กสำหรับเป้าหมายทางการตลาด เราไม่แบ่งปัน ขาย ให้เช่า หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลแบบองค์รวมเกี่ยวกับผู้ใช้จำนวนมากและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลใดๆ นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก:

ก) แก่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในของเว็บไซต์หรือบริการของเรา (ตัวอย่างเช่น การประมวลผลการชำระเงิน ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า การแก้ไขปัญหาการบริการ การปฏิบัติตามโปรโมชั่น ฯลฯ) และบุคคลที่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือข้อผูกมัดอื่น ๆ ในการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นและเพื่อเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ บุคคลภายนอกที่กล่าวถึงในที่นี้รวมถึง Amplitude, Google, Stripe, Facebook, TrustPilot, Zoho, Twilio, ซูม, Hotjar 

ข) หากเราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย เช่น ปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือหมายศาล หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาลหรือข้อบังคับ

ค) หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ลูกค้าของเราหรืออื่น ๆ รวมถึงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเด็ก เพื่อปกป้องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือบริการหรือเพื่อให้เราสามารถป้องกันความรับผิดได้

ง) แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ

50. การเข้าถึง การแก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่านและสิทธิของ ผู้ปกครอง - ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่านที่เรารวบรวม ร้องขอการแก้ไขหรือ การลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่าน หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้มีการรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่านได้ตลอดเวลา ท่านสามารถตกลงที่จะให้รวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของท่านแต่ไม่อนุญาตให้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับท่านในการใช้สิทธิเหล่านี้ ท่านสามารถทำได้โดยการส่งอีเมลมาที่ privacy@pplingo.com เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านดำเนินขั้นตอนบางอย่างหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่เราจะสามารถรองรับคำร้องขอของท่านได้

คำประกาศแก่ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย 

51. เพื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (the California Consumer Privacy Act, “CCPA”) เราไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และ/หรือผู้สมัครงานที่มุ่งหวังใดๆ ในระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าที่นโยบายนี้มีผลบังคับใช้นั้นไม่ได้ถูกจำหน่าย ตามที่กำหนดไว้ใน CCPA กฎหมาย "Shine the Light" ของแคลิฟอร์เนีย (The California “Shine the Light” law) ได้ให้สิทธิผู้อาศัยของแคลิฟอร์เนียภายใต้สถานการณ์บางอย่างในการปฏิเสธในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (ตามที่กำหนดไว้ใน The Shine the Light law) แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมการตลาดทางตรง (direct marketing) ของพวกเขา

51. ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 หรือที่เรียกว่ากฎหมาย "Shine the Light" ของแคลิฟอร์เนีย ได้ให้สิทธิผู้อาศัยของแคลิฟอร์เนียขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นประจำทุกปี (หากมี) ในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงของบุคคลภายนอกในปีปฏิทินก่อนหน้า เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงของพวกเขา

52. ภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียปี 2018 (“CCPA”) ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียอาจมีสิทธิในการ:

ก) เข้าถึงหมวดหมู่และข้อมูลเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้ ประเภทของแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของบุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ข) ยกเลิกการรับข่าวสารการตลาดของข้อมูลส่วนบุคคล 

ค) ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

53. เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับท่านในการใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้

54. หากท่านต้องการใช้สิทธิ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@pplingo.com

รายละเอียดการติดต่อเรา

55. เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การเข้าถึงข้อมูลของท่าน หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการจัดการความเป็นส่วนตัว หรือส่งเรื่องร้องเรียน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@pplingo.com ในการติดต่อใด ๆ โปรดระบุชื่อผู้ใช้และอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่: PPLingo Pte. Ltd. 

TripleOne Somerset, 111 Somerset Road, Number 04-01, Singapore 238164

+65 6815 1111

คำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี LingoAce จะต้องได้รับจากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น สำหรับกรณีเหล่านี้และกรณีอื่นๆ รวมถึงรวมถึงคำขออีเมลที่มาจากบัญชีที่ไม่รู้จักหรือที่ไม่เชื่อมโยง ทาง LingoAce อาจดำเนินการขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อช่วยยืนยันตัวตนของเจ้าของบัญชี