ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บททั่วไป

1. ข้อตกลงระหว่างเรากับท่านได้ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการตามด้านล่างนี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีรายละเอียดตามในที่นี้ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับกับแต่ละบริการทั้งหมดของเราที่มอบให้กับท่าน (“บริการ”)

2. เราอาจมีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่มีการแก้ไขได้ประกาศบนหน้าเว็บเพจของเรา https://www.lingoace.com/th/ ("เว็บไซต์" ของเรา) เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” และ “บริษัทของเรา” หมายถึง PPLingo Pte. Ltd., สถาบัน LingoAce และบริษัทในเครือของเรา

คำว่า "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และคำว่า "นักเรียน" และ/หรือ "ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลที่ลูกค้ากำหนดให้ใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบุตรหลานของลูกค้า) คำว่า "ท่าน" และ "ของท่าน" หมายถึง ของลูกค้า นักเรียน และผู้ใช้

ข้อสำคัญ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและอาจกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของท่าน รวมถึงสิทธิในการยื่นฟ้องต่อศาลและให้คณะลูกขุนพิจารณาคดีการเรียกร้องของท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันระบุไว้ด้านล่างในข้อ “การระงับข้อพิพาท” ในที่นี้ โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียด

คำอธิบายของเว็บไซต์และบริการ

3. บริการของเราอนุญาตให้ผู้ใช้ฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาจีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ/หรือดนตรีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา แอป (ตามอธิบายด้านล่าง) ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์หรือแอปนี้เพื่อลงทะเบียนและกำหนดเวลาเรียน ชั้นเรียนจะจัดขึ้นแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ โดยมีชั้นเรียนออนไลน์ที่จัดขึ้นในห้องเรียนเสมือนจริงซึ่งทั้งครูและนักเรียนจะสามารถมองเห็นกันได้ทางด้านขวาของหน้าจอและกระดานไวท์บอร์ดจะอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ

การรับรองและการรับประกันของท่าน

4. ท่าน ลูกค้า รับรองและรับประกันต่อบริษัทของเราว่าท่านและนักเรียนทุกคน และ/หรือผู้ใช้ที่ท่านกำหนดให้ใช้บริการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

5. ท่านรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าท่านบรรลุนิติภาวะสามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันได้ (หรือหากท่านเป็นผู้เยาว์ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการใช้บริการและบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในนามของท่านแล้ว)

6. ท่านรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าการเข้าถึงและการใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลหรือข้อมูล

7. ท่านรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่จำเป็นบนเนื้อหาใดๆ ที่ท่านมีการนำส่งผ่านทางบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาและกิจกรรมของผู้ร่วมให้ข้อมูล) และท่านอนุญาตให้เราใช้เนื้อหาดังกล่าวตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

8. การสร้างบัญชี LingoAce กับบริษัทของเราบนเว็บไซต์หรือแอปของเรา หมายความว่าท่านรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่ท่านส่งให้กับบริษัทของเรานั้นเป็นความจริงและถูกต้อง

9. ท่านรับรองและรับประกันเพิ่มเติมว่าท่านจะปกป้องรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ และข้อมูลบัญชีอย่างระมัดระวัง จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช้ของท่านกับบุคคลภายนอก และจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชี LingoAce ของท่านไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม หากท่านเชื่อว่ารหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีถูกละเมิด ท่านตกลงที่จะดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านทันที

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

10. ท่านจะไม่กระทำการอัปโหลด แสดง หรือให้บริการเนื้อหาใด ๆ บนหรือผ่านบริการที่:

ก) เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท เหยียดหยาม คุกคาม ก่อกวน เกลียดชัง เป็นอันตราย บุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หยาบคาย เป็นเท็จ จงใจทำให้เข้าใจผิด ใส่ร้ายทางการค้า ลามกอนาจาร ลามกอนาจาร ก้าวร้าวอย่างโจ่งแจ้ง ส่งเสริมความคลั่งไคล้ทางเชื้อชาติ ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกายใดๆ ต่อกลุ่มใดๆ หรือบุคคล หรือเป็นการล่วงละเมิดหรือละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก (รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การโฆษณา หรือบุคคลสิทธิ หรือทรัพยสิทธิ

ข) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ตั้งใจสร้างความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล

ค) มีโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย เมลที่ไม่พึงประสงค์ ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบ อื่นๆ ที่ทำซ้ำข้อความหรือจดหมายขยะไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรืออื่น ๆ

ง) รบกวน ขัดขวาง หรือสร้างภาระเกินควรบนเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของเรา หรือละเมิดข้อบังคับ นโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติของเครือข่ายดังกล่าว

จ) ขึ้นอยู่กับการกำหนดที่สมเหตุสมผลของเรา ที่จะจำกัดหรือยับยั้งบุคคลอื่นจากการใช้บริการหรือที่อาจทำให้บริษัทหรือผู้ใช้ของเราได้รับอันตรายหรือเกิดความรับผิดใด ๆ

11. ท่านรับรองว่าจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือตัวแทนอัตโนมัติหรือสคริปต์เพื่อสร้างบัญชีหลายบัญชีบนบริการหรือเพื่อสร้างการค้นหา คำขอ หรือแบบสอบถามอัตโนมัติเพื่อ (หรือตัด ขีดฆ่า หรือขุดข้อมูลจาก) บริการของเรา (อย่างไรก็ดี เราให้สิทธิโดยมีเงื่อนไขแก่ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาสาธารณะเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้โปรแกรมสไปเดอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากบริการสำหรับวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวและเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการสร้างให้สามารถค้นหาได้แบบสาธารณะดัชนีของเนื้อหา แต่ไม่ใช่แคชหรือที่เก็บถาวรของเนื้อหาดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ในไฟล์ robots.txt ของเรา)

12. ท่านจะไม่ใช้บริษัทของเราเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอนหรือกระบวนการการทดสอบของเรา และ/หรือเพื่อพัฒนากลยุทธ์ แนวทาง และ/หรือครูผู้สอนหรือเอกสารการเตรียมการทดสอบใด ๆ หรืออาจารย์หรือบริการทดสอบที่คล้ายกัน

การชดใช้ค่าเสียหายของบริษัทของเรา

13. ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิความสูญหาย การฟ้องร้อง ก่อให้เกิดการกระทำการ หน้าที่ ความรับผิดและความเสียหายใดๆ ต่อบริษัทของเราและกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ผู้ออกใบอนุญาต ผู้สืบทอด และผู้รับโอนสิทธิ์จาก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของท่าน การแสดงเท็จใด ๆ ต่อเรา (โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรืออื่น ๆ) การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ และ/หรือการเรียกร้องต่อการแปลใด ๆ ที่เราแปลไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือบกพร่องแต่อย่างใดทั้งหมด

ใบอนุญาตแอป

14. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านได้สิทธิในดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้สำเนาแอปพลิเคชั่นที่เราพัฒนาได้โดยสิทธิดังกล่าวห้ามถ่ายโอน เป็นสิทธที่จำกัด เพิกถอนได้และไม่ได้เป็นสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึง “LingoAce Teacher”, “LingoAce Connect” และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่พัฒนาโดยเรา รวมเรียกว่า “แอป”) บนอุปกรณ์โต้ตอบแบบไร้สายที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุม ท่านไม่อาจได้รับหรือไม่พยายามที่จะได้รับซอร์สโค้ดของส่วนใด ๆ ของแอป หรือไม่อาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกได้รับหรือพยายามที่จะได้มาซึ่งซอร์สโค้ดดังกล่าว หรือถอดรหัสโปรแกรม แปลกลับ แยกส่วน หรือแปลแอปหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอป

15. บริษัทของเราและผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของและยังคงสงวนไว้ซึ่งสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในและต่อแอปใด ๆ และการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือทำให้ถูกต้องใด ๆ ในแอปทั้งหมด

นโยบายการลงทะเบียน LingoAce

16. ลูกค้าตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนของนักเรียนในโปรแกรมที่นำเสนอโดยบริษัทของเรา หากบริษัทของเราพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลนักเรียนที่ให้ไว้เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง บริษัทของเรามีสิทธิที่จะยกเลิกชั้นเรียนใด ๆ ของนักเรียนได้

17. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนย้าย ระงับ และ/หรือยกเลิกการเป็นนักเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือมีคำเตือนล่วงหน้าและมีผลให้สิ้นสุดการเรียนจากชั้นเรียนใด ๆ ทันทีหากลูกค้าและ/หรือนักเรียนละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่เห็นว่าลูกค้า และ/หรือนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อสวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของครู พนักงานของบริษัท และ/หรือผู้ปกครองและนักเรียนคนอื่นๆ ของบริษัทของเรา หรือทำให้ระเบียบอันดีหรือชื่อเสียงของบริษัทของเราเสียหาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่เราบริษัทเห็นว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียนจากบริษัทของเราตามความในข้อนี้ บริษัทของเราไม่ต้องรับผิดหรือ มีภาระผูกพันใด ๆ ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ๆ ที่บริษัทได้รับ เว้นแต่กฎหมายบังคับหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

18. ในกรณีที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมีการเลื่อนชั้นเรียนเป็นวันอื่นในสัปดาห์ โดยการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละท้องถิ่น ลูกค้าจะได้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาและชั้นเรียนทั้งหมดเพื่อเตรียมการที่จำเป็น

การดำเนินโครงการการเรียนรู้แบบ Blend Learning ในประเทศสิงคโปร์

19. บริษัทของเราเสนอโปรแกรมการเรียนรู้แบบผสมผสานในสิงคโปร์ซึ่งประกอบด้วยสองชั้นเรียนต่อสัปดาห์ ประกอบด้วยหนึ่งชั้นเรียนออนไลน์และหนึ่งชั้นเรียนออฟไลน์ มีชั้นเรียนออนไลน์เดียวกันสัปดาห์ละสองครั้งในช่วงวันธรรมดาและนักเรียนสามารถเข้าร่วมทั้งสองชั้นเรียน ลูกค้าและนักเรียนควรวางแผนกำหนดตารางล่วงหน้าในการเข้าชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง เนื่องจากจะไม่มีชั้นเรียนชดเชยสำหรับชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับชั้นเรียนแบบออฟไลน์จะมีหนึ่งบทเรียนออฟไลน์ในแต่ละสัปดาห์โดยกำหนดตารางเป็นรายสัปดาห์

20. บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการปฏิเสธการเข้าชั้นเรียนแบบออฟไลน์ใดๆ หากถือว่านักเรียนไม่สบาย หรือหากเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่านักเรียนได้ติดต่อและ/หรือเคยสัมผัสกับนักเรียนคนอื่นหรือบุคคลที่ไม่สบาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อโควิด-19 นักเรียนไม่ควรเข้าชั้นเรียนแบบออฟไลน์หากรู้สึกไม่สบายหรือสงสัยว่าอาจสัมผัสกับบุคคลที่รู้สึกไม่สบาย นักเรียนที่ขาดเรียนออฟไลน์เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการสัมผัสโรคจะสามารถชดเชยชั้นเรียนดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ชั้นเรียนชดเชย

21. ไม่มีชั้นเรียนชดเชยสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนชั้นเรียนออนไลน์

22. หากนักเรียนพลาดบทเรียนออฟไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเรียนรู้แบบ Blend Learning ในสิงคโปร์จะมีชั้นเรียนชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าเรียนภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

ก) จะมีการชดเชยชั้นเรียนทางออนไลน์

ข) จะรวมนักเรียนในระดับเท่ากันทุกคนที่พลาดชั้นเรียนออฟไลน์เดียวกัน

ค) ครูสอนในชั้นเรียนชดเชยอาจไม่ใช่คนเดียวกับที่สอนชั้นเรียนแบบออฟไลน์

ง) ชั้นเรียนชดเชยจะเน้นเฉพาะจุดสำคัญของบทเรียนและครูอาจไม่สามารถโต้ตอบได้กับนักเรียนทุกคนได้

จ) ลูกค้าต้องแจ้งที่ปรึกษาการเรียนรู้หรือทีมบริการลูกค้าของเราเกี่ยวกับเหตุผลของขาดเรียนและระบุความประสงค์ที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนชดเชยเพื่อกำหนดเวลาเรียน

ฉ) ชั้นเรียนชดเชยมีเพียงวันเดียวตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด หากนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนชดเชยออนไลน์ได้ จะไม่มีชั้นเรียนชดเชยเพิ่มอีก

23. บริษัทของเราจะแจ้งลูกค้า และ/หรือนักศึกษาล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ตามดุลยพินิจของบริษัทก่อนการมีผลบังคับหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และ/หรือเนื้อหาของชั้นเรียน

24. รายละเอียดสินค้าและราคา เราไม่รับประกันว่าคำอธิบายและการกำหนดราคาค่าบริการของเราที่แจ้งในตารางราคาและค่าธรรมเนียมของเรานั้นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด คำอธิบาย ราคา และความพร้อมของบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิกถอน หรือหยุดให้บริการการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลประกอบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อใด ๆ ที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนโดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น หากบริการไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถหยุดใช้บริการและได้รับเงินคืนตามนโยบายที่ระบุไว้ด้างล่างนี้

25. การเสนอคุณสมบัติและการมีผลบังคับ เราอาจทำข้อเสนอส่งเสริมการขายแต่ละรายการซึ่งอาจมีข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเป็นครั้งคราว ระยะเวลาที่มีผลบังคับและข้อกำหนดอื่น ๆ จะกำหนดไว้ในข้อเสนอส่งเสริมการขายโดยเฉพาะ บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิกถอน และ/หรือยุติข้อเสนอการส่งเสริมการขายใด ๆ ดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

26. การทดลองเรียน เราให้สิทธิทดลองเรียนซึ่งจะให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าใหม่หลังจากขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้และการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว การให้สิทธิทดลองเรียนนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถแปลงใช้ในรูปแบบอื่นได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิทดลองเรียนนี้ หรือระงับหรือยุติการเสนอให้สิทธิทดลองเรียนเมื่อใดก็ได้โดยมีผลทันทีเมื่อมีการแจ้งให้ทราบโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การระงับดังกล่าวหรือการยุติจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิทดลองเรียนที่ได้รับก่อนหน้านี้

27. วันหมดอายุของบทเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป บทเรียนใหม่ทั้งหมดที่ท่านซื้อหรือเราจัดเตรียมให้ท่าน จะมีวันหมดอายุดังนี้

แพ็คเกจ/ จำนวนคลาสเรียน

หมดอายุภายใน

8 คลาส

2 เดือน

24 คลาส

3 เดือน

48 คลาส

12 เดือน

60 คลาส

18 เดือน

96 คลาส

2 ปี

120 คลาส

3 ปี

192 คลาส

5 ปี

บทเรียนที่ท่านซื้อหรือที่เราจัดเตรียมให้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 แต่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะมีระยะเวลา 5 ปีสำหรับบทเรียนหลักและมีระยะเวลา 1 ปี สำหรับบทเรียนที่ให้ทดลองเรียนฟรีนับแต่วันที่ซื้อ/ได้รับ บทเรียนที่ท่านซื้อหรือเราจัดเตรียมให้ท่านก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 จะไม่มีวันหมดอายุ 28. การเรียนกลุ่มย่อย

ก) การเรียนกลุ่มย่อยจะกำหนดจำนวนบทเรียนไว้ล่วงหน้าแน่นอน ภายใต้ดุลยพินิจในจัดการของบริษัทเราแต่เพียงผู้เดียว แต่ละชั้นจะเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 6 คน บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนการเรียนกลุ่มย่อยหากมีนักเรียนที่ลงเรียนตามเวลาที่กำหนดได้ไม่เพียงพอ

ข) เมื่อกำหนดและยอมรับในตารางเรียนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การขาดเรียนหรือเข้าเรียนสายจะถูกตัดจำนวนบทเรียน หากบทเรียนถูกยกเลิกด้วยเหตุผลที่เกิดจากบริษัทของเรา เราจะมีการจัดการเรียนการสอนชดเชยขึ้น

ค) บริษัทของเราจัดให้มีการเปลี่ยนตารางเรียนชั่วคราวเพียงหนึ่งครั้งอย่างดีที่สุดตามที่ได้มีการร้องขอ เราไม่รับประกันตารางเรียนของบทเรียนชั่วคราวที่มีการเปลี่ยนแปลง การขอเปลี่ยนตารางเรียนชั่วคราวของต้องขอไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเดิม มิเช่นนั้นคำขอดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

ง) เราจะใช้พิจารณาอย่างดีที่สุดในการขอเปลี่ยนตารางเรียนถาวร พวกเราไม่รับประกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนตารางเรียนถาวรแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้อีก

การใช้คะแนนสะสม

29. เราให้เครดิตบทเรียนวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการขาย (เรียกว่า "Ace Points") แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับเรา Ace Points ทั้งหมดที่ได้รับมีอายุการใช้งานหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ Ace Points เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยบัญชี LingoAce ของท่านจะแสดง “อายุการใช้งานของคะแนน” ซึ่งระบุวันที่ที่ Ace Points ของท่านจะหมดอายุ

การชำระค่าบริการของท่าน

30. ราคา หน้าสรุปการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้จะแสดงราคาและค่าบริการตามตารางราคาและค่าธรรมเนียมของเรา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและจะมีผลบังคับ ณ รอบวันชำระเงินคราวถัดไปซึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงราคา

31. การโต้แย้งการเรียกเก็บเงิน หากท่านต้องการโต้แย้งการเรียกเก็บเงินใด ๆ ท่านต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงที่ปรึกษาหลักสูตรหรือที่ปรึกษาของท่าน ที่ปรึกษาหลักสูตรของท่านคือบุคคลที่ช่วยเหลือท่านด้วยการเปิดบัญชีครั้งแรกและให้ท่านเริ่มใช้งาน ที่ปรึกษาการเรียนรู้ของท่านคือบุคคลที่ได้บริการท่านอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ท่านเริ่มใช้งานกับเราเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งข้อโต้แย้งดังกล่าวถึงเราภายในสาม (3) เดือนหลังจากวันที่มีข้อโต้แย้งการชำระเงินดังกล่าว

32. การร้องของให้ชำระเงิน ท่านต้องทำการชำระเงินจึงสามารถใช้บริการของเราได้ และหากเราไม่ได้รับการชำระเงินดังกล่าวจากท่านเราอาจระงับหรือยุติการให้บริการแก่ท่าน

33. ใบเสร็จรับเงิน เมื่อชำระเงินแล้ว ท่านอาจสามารถตรวจสอบใบเสร็จการชำระเงินบนแอปพลิเคชัน มือถือของ LingoAce และช่องทางออนไลน์ของ LingoAce หากท่านต้องการสำเนา ที่ปรึกษาการเรียนรู้ของเราสามารถส่งให้ท่านได้

การใช้บริการของเรา

34. อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี ต้องใช้บริการทั้งหมดของเราผ่านอุปกรณ์ตามที่เรากำหนด ที่ปรึกษาหลักสูตรของเราจะแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับบริการของเรา ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ตามที่เราแจ้งให้ท่านทราบ (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงหรือแก้ไขบริการของเรา) เราไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ใด ๆ เกิดจากอุปกรณ์

35. การใช้อุปกรณ์ของท่าน การทำให้อุปกรณ์ของท่านใช้งานได้เหมาะสมไม่เป็นหน้าที่ของเรา ท่านมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านเป็นเจ้าของซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการ รวมถึงโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และเกตเวย์ช่องทางสื่อสาร เราไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้งานบริการได้เนื่องจากอุปกรณ์ของท่านทำงานไม่ถูกต้อง ไม่รองรับบริการตามที่เราระบุ หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่เราแจ้ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ใด ๆ ของท่านทั้งสิ้น

36. การใช้บทเรียน สำหรับแพ็คเกจที่มีเครดิตบทเรียนฟรีหรือโบนัส จะเริ่มเรียนจากบทเรียนที่ได้ชำระเงินก่อน ต่อด้วยเครดิตบทเรียนฟรี และ/หรือบทเรียนโบนัส และ/หรือเปิดใช้งานหลังจากแพ็คเกจบทเรียนที่ชำระเงินใช้หมดแล้ว

37. การเข้าเรียน เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงสามารถเข้าเรียนในบทเรียนที่สมัครได้ตลอดเวลา คุณครูที่สอนผ่านบริการของเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของนักเรียนที่ลงทะเบียนในบทเรียนที่สมัครไว้เท่านั้น

38. ทักษะและการเอาใจใส่ที่เหมาะสมของเรา ในการให้บริการนั้นเรามุ่งมั่นที่จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ใจอย่างเหมาะสม แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการให้บริการนั้นจะปราศจากข้อผิดพลาดเนื่องจาก ธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตทำให้เราไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพของระดับการให้บริการหรือรับประกันได้ว่าอินเทอร์เน็ตจะสามารถใช้ได้ตลอดเวลา เราไม่สามารถรับประกันความเร็วในการรับส่งข้อมูลอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมของบริษัทของเราได้ ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบถึงความไม่พอใจใดๆ ในบริการ เราตกลงว่าที่ปรึกษาหลักสูตรของเราจะตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด

39. การตรวจสอบการบริการลูกค้า ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอ เราอาจตรวจสอบและ/หรือบันทึกบทเรียน และการสนทนาที่ท่านมีกับทีมงานของเรา เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนของเรา ท่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบและ/หรือการบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การยกเลิก

40. ในกรณีที่เราพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราว่าท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงและการใช้บริการของท่านทันทีทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ ณ เวลานั้น ท่านจะไม่มีสิทธิใช้บริการอีกต่อไป แม้ว่าบัญชีของท่านอาจถูกยกเลิกหรือระงับเนื่องจากอีเมลไม่ผ่านการตรวจสอบจากทางเรา บทบัญญัติในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิของเรา บทบัญญัติเหล่านี้จะยังมีผลใช้บังคับต่อไปแม้มีการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองและการรับประกัน การปฏิเสธความรับผิดสำหรับการรับรองและการรับประกัน การปลดเปลื้องและการชดใช้ ข้อจำกัดความรับผิดและประเภทของความเสียหาย ความเป็นเจ้าของข้อมูลและสารสนเทศกฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่ และอื่น ๆ

นโยบายการชำระเงินและการคืนเงิน

41. ในการใช้บริการของเรา ท่านอาจเลือกซื้อแพ็คเกจบทเรียนไม่ว่าจะเป็นจำนวนเครดิตบทเรียนหรือการสมัครสมาชิก ซึ่งจะระบุจำนวนบทเรียนที่แน่นอนสำหรับแต่ละรอบบิล สำหรับผู้ซื้อแพ็คเกจบทเรียน เงื่อนไขการชำระเงินและนโยบายการคืนเงินที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้ในข้อตกลงการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับแพ็คเกจบทเรียนของท่านตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าถัดไป สำหรับผู้ซื้อบทเรียนแบบสมัครสมาชิก เงื่อนไขการชำระเงินที่เกี่ยวข้องและนโยบายการคืนเงินมีระบุไว้ในข้อ 43

42. เราจะแจ้งข้อตกลงการชำระเงินและนโยบายการคืนเงินให้ท่านทราบในขณะชำระเงินหรือก่อนหน้าที่ท่านจะชำระเงินค่าบริการ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงการชำระเงินและนโยบายการคืนเงินของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โปรดอ่านที่ลิงก์ด้านล่าง:

หลักสูตร Global รวมถึง

ก) Youth Chinese 1on1 (รวมถึง Core Program - Youth Chinese , Discovery Program & Advanced Program)

ข) Kids Chinese 1on1 (รวมถึง Preschool Program)

ค) Advance Lite 25 Mins

ง) Core (25 Mins) 1on1

จ) English 1on1

ฉ) Music 1on1

โปรแกรมชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก รวมถึง

ก) Chinese Live Advanced ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก

ข) English Language Arts Live ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก

ค) LingoAce Math ชั้นเรียนแบบกลุ่มเล็ก

ง) โปรแกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง:

โปรแกรมสิงคโปร์

โปรแกรมประเทศไทย

โปรแกรมอินโดนีเซีย

43. ผู้ใช้ที่เลือกรูปแบบการสมัครจะถูกเรียกเก็บเงินในแต่ละรอบบิลตามการชำระเงินที่ท่านแจ้งไว้กับเรา ระยะเวลาของรอบบิลของท่านจะขึ้นอยู่กับแผนการสมัครรับข้อมูลที่ท่านเลือก ท่านจะสามารถใช้บริการของท่านได้เมื่อท่านได้ชำระเงินตามแต่ละรอบบิลที่เรียกเก็บเงินสำเร็จเรียบร้อย และเราอาจระงับการเข้าถึงการบริการของท่านในกรณีที่การชำระเงินไม่สำเร็จ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครสมาชิกหรือปรับราคาของเราได้ตลอดเวลาหรือในลักษณะใดก็ตามซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลจนกว่าท่านจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น หากต้องการยกเลิกการสมัคร โปรดติดต่อที่ปรึกษาหลักสูตรของท่านหรือที่ปรึกษาการเรียนรู้ของท่าน การยกเลิกจะมีผลก่อนรอบบิลถัดไปหากท่านขอยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มรอบบิลนั้น มิฉะนั้นการยกเลิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบบิลถัดไป

นโยบายการโอนเครดิตบทเรียน LingoAce

44. เครดิตบทเรียนไม่สามารถโอนให้กันได้ เมื่อซื้อเครดิตบทเรียน ท่านต้องเจาะจงระบุชื่อนักเรียนสำหรับการใช้งานและเครดิตของบทเรียนเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งปันหรือโอนระหว่างนักเรียนได้

การปฏิเสธการรับผิดในการรับรองหรือรับประกัน

45. บริการ รวมถึงรูปภาพ ไฟล์เสียง และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีให้และ/หรือใช้ในระหว่างบทบัญญัติของบริการ และข้อมูลอื่น ๆ ทรัพย์สิน และสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ท่านหรือท่านได้รับจากบริษัทของเรา "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" บริษัทของเรา คู่ค้าของเราไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ต่อบริการไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การรับรองและการรับประกันทั้งหมดรวมถึงการรับประกันความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้อง การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ หรือไม่กระทำละเมิดนั้นเป็นการปฏิเสธการรับผิดโดยชัดแจ้ง โดยมิได้จำกัดถึงข้อความข้างต้น บริษัทของเราไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ถึงความถูกต้อง ความพร้อมในการให้บริการ ความครบถ้วนสมบูรณ์เนื้อหาของข้อมูล การทำงานที่ปราศจากไวรัสหรือข้อผิดพลาด หรือผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการใช้งาน หากกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดให้มีการรับประกันดังกล่าว การรับประกันดังนั้นจำกัดไว้ที่ (90) เก้าสิบ วันนับแต่วันที่ท่านสร้างบัญชีเป็นครั้งแรก การปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันดังกล่าว หรือการยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าวไม่อาจใช้บังคับกับเขตอำนาจศาลได้ทุกเขต ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดเหล่านี้อาจใช้บังคับกับท่านไม่ได้

46. การเข้าถึงและการใช้ระบบอาจใช้ไม่ได้ในกรณีที่ระบบมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก มีการพัฒนาระบบ การทำงานผิดปกติ และ/หรือการบำรุงรักษาตามกำหนดการหรือไม่เป็นไปตามกำหนดการ และ/หรือด้วยเหตุผลอื่นใด

ข้อจำกัดประเภทความเสียหาย/ข้อจำกัดความรับผิด

47. บริษัทของเราจะไม่รับผิดต่อท่านและ/หรือบุคคลภายนอกที่เรียกร้องผ่านทางท่านไม่ว่าในกรณีใด ๆ (ไม่ว่าการอ้างสิทธิจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือพื้นฐานอื่นใด) สำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องและ/หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะถึงบริการที่หายไป ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง การสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการระงับความเสียหายจากข้อมูลที่สูญหายหรือเสียหาย หรือการแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลใด ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการทดแทนหรือการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายใด ๆ ต่อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โมเด็ม โทรศัพท์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ

48. ยกเว้นข้อ 47 ข้างต้น ในกรณีที่เราตกลงชดใช้ค่าเสียหายโดยจำกัดความรับผิดของเราอยู่ที่จำนวนเงินตามที่ท่านได้ชำระค่าบริการในช่วง 6 เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ซึ่งส่งผลให้ข้อตกลงในส่วนที่เราต้องชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) โดยเป็นจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนสูงสุดและการเรียกร้องมากกว่า 1 (หนึ่ง) ครั้งไม่ทำให้เพิ่มจำนวนจำกัดความรับผิด

กรรมสิทธิในเนื้อหาบริการและเนื้อหากิจกรรม

49. เนื้อหาทั้งหมดที่ให้ใช้ผ่านบริการรวมถึงการออกแบบ ข้อความ กราฟิก รูปภาพข้อมูล ซอฟต์แวร์ เสียง และไฟล์อื่น ๆ และตัวเลือกและการจัดเตรียม (“เนื้อหาที่ให้บริการ”) เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทของเราและ/หรือผู้ออกใบอนุญาต

50. ห้ามดัดแปลงเนื้อหา คัดลอก แจกจ่าย ทำโครงร่าง ผลิตซ้ำ เผยแพร่ซ้ำดาวน์โหลด แยกส่วน แสดง โพสต์ ส่งต่อ หรือขายในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ แก่เนื้อหาที่ให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนอกเหนือจากที่อนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ท่านไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ใด ๆ หุ่นยนต์ การแยกส่วนหรือวิธีการรวบรวมหรือการดึงข้อมูลที่คล้ายกันเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาที่ให้บริการ

51. ระหว่างท่านและบริษัทของเรา บริษัทของเราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้น การที่ท่านได้เข้าถึงและใช้กิจกรรมการศึกษาที่ใช้ได้ในหรือผ่านบริการ รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (รวมเรียกว่า “เนื้อหากิจกรรม”) และท่านไม่มีสิทธิใด ๆ ในการใช้เนื้อหากิจกรรมดังกล่าวยกเว้นได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือที่บัญญัติไว้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ โดยการใช้บริการในที่นี้ท่านไม่สามารถเพิกถอนสิทธิหรือกรรมสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งหมดที่ท่านให้แก่บริษัทของเรารวมถึงสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิในเนื้อหากิจกรรม เราหรือผู้ออกใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของบริษัท ในกรณีที่ไม่ได้มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ความเป็นส่วนตัว

52. การใช้บริการอยู่ภายใต้การบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา ในการใช้บริการ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและให้ความยินยอมตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงและท่านต้องเป็นผู้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยตนเอง

ภาษา

53. ต้นฉบับของสัญญาฉบับนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อความในสัญญาฉบับที่มีการแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ขัดแย้งหรือดูเหมือนจะขัดแย้งกับฉบับภาษาอังกฤษนั้น ให้ยึดข้อความตามสัญญาฉบับภาษาอังกฤษ

แอปพลิเคชั่นมือถือ

54. ท่านทราบและตกลงว่าความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันมือถือ LingoAce Connect ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานแอพของบุคคลภายนอกที่ท่านได้รับเช่น Apple App Store หรือGoogle Play (“App Store”) ท่านรับทราบว่าข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างท่านกับบริษัทของเราไม่ใช่ App Store บริษัทของเราซึ่งไม่ใช่ App Store มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการต่าง ๆ รวมถึงแอพ เนื้อหาในแอพ การบำรุงรักษา บริการสนับสนุน และการรับประกันดังกล่าว และจัดการกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น (เช่น ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา) ท่านตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บโดย App Store ในการเชื่อมต่อกับบริการรวมถึงแอพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตในการใช้แอพของท่านเมื่อใช้แอพ และท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอก (เช่น เงื่อนไขและนโยบายของ App Store) ท่านทราบว่า App Store (และแอพในเครือของ App Store) เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้และ App Store มีสิทธิที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การระงับข้อพิพาท

55. สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในสิงคโปร์: ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) รวมถึงคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องการมีอยู่ ความถูกต้อง หรือการสิ้นสุด จะถูกอ้างถึงและตัดสินอันเป็นที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์ ตามกฎอนุญาโตตุลาการของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“กฎ SIAC”) ตามขณะเวลาที่บังคับใช้ ซึ่งกฎเกณฑ์จะถือว่าอ้างถึงอยู่ในสัญญาข้อนี้ บัลลังก์ตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน ภาษาของอนุญาโตตุลาการใช้ภาษาอังกฤษ

56. สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา: โปรดอ่านสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้อย่างระมัดระวัง สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของท่านกับบริษัทของเราและมีผลกระทบต่อสิทธิของท่าน ซึ่งประกอบด้วยวิธีการบังคับผูกพันการอนุญาโตตุลาการและการฟ้องแบบกลุ่ม

การสละสิทธิ

ก) การบังคับใช้การอนุญาโตตุลาการ. การอ้างสิทธิและข้อพิพาททั้งหมด (ไม่รวมถึงการอ้างสิทธิสำหรับคำสั่งห้ามหรือเทียบเท่าการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่บริษัทเราจัดหาให้ (รวมถึงบริการ) ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างไม่เป็นทางการหรือคดีมโนสาเร่จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น การพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการทั้งหมดต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ การอนุญาโตตุลาการนี้มีผลบังคับใช้กับท่านและบริษัทของเรา และต่อบริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตัวแทน พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทายาท และผู้รับโอน ตลอดจนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมด หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบริการหรือสินค้าที่บริการภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

ข) การแจ้งหนังสือความประสงค์และการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ. ก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอให้ใช้การอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาต้องส่งหนังสือคำบอกกล่าวถึงข้อพิพาท (“หนังสือบอกกล่าว”) เป็นลายลักษณ์อักษรถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน โดยอธิบายลักษณะและพื้นฐานของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท และคำขอเพื่อการบรรเทาทุกข์ ส่งหนังสือบอกกล่าวมาถึงเราที่ Notice@pplingo.com หลังจากที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว ท่านและบริษัทของเราอาจพยายามแก้ไขเรื่องที่มีการเรียกร้องหรือข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ หากท่านและเราไม่สามารถแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายใน (30) สามสิบวันหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการได้ จำนวนเงินเยียวยาของการทำข้อตกลงใด ๆ ที่เสนอโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจเปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสินชี้ขาด (ถ้ามี) ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิ

ค) กฎการอนุญาโตตุลาการ. การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการผ่านสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา(“AAA”) ผู้ให้บริการผ่านผู้ระงับข้อพิพาททางเลือกอื่น (Alternative Dispute Resolution - ADR)  (“ผู้ให้บริการ ADR”) ที่นำเสนอการอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ หากไม่มี AAA ให้ใช้อนุญาโตตุลาการที่คู่สัญญาตกลงเลือกผู้ให้บริการ ADR สำรอง กฎของผู้ให้บริการ ADR จะควบคุมการอนุญาโตตุลาการทุกด้าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการเริ่มต้นและ/หรือเรียกร้องอนุญาโตตุลาการ ยกเว้นในกรณีที่กฎดังกล่าวขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคของ AAA (“กฎอนุญาโตตุลาการ”) ที่ควบคุมการอนุญาโตตุลาการ โดยสามารถติดต่อทางออนไลน์ได้ที่ www.adr.org หรือโทร AAA ที่ 1-800-778-7879 การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นคนกลางเพียงคนเดียว จำนวนเงินที่เรียกร้องเมื่อมีคำตัดสินชี้ขาดน้อยกว่า 10,000 (หนึ่งหมื่น) ดอลลาร์สหรัฐ ใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการโดยปราศจากการปรากฏตัวด้วยทางเลือกของคู่สัญญาฝ่ายที่ร้องขอ สำหรับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่มีคำตัดสินชี้ขาดจำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่น) ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป สิทธิในการพิจารณาคดีจะถูกกำหนดโดยกฎอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาคดีใด ๆ จะจัดขึ้นในสถานที่ภายในรัศมี 100 (หนึ่งร้อย) ไมล์จากที่อยู่อาศัยของท่าน เว้นแต่ท่านจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น หากท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา อนุญาโตตุลาการจะต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้คู่กรณีทราบตามสมควรการไต่สวนใด ๆ การตัดสินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจส่งไปยังศาลที่มีเขตอำนาจเขตใดก็ได้ หากอนุญาโตตุลาการให้คำชี้ขาดที่ดีกว่าข้อตกลงครั้งล่าสุดที่เราเสนอให้ท่านก่อนที่จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ เราจะจ่ายเงินให้ท่านมากกว่าคำชี้ขาดที่ได้รับหรือ 2,500 (สองพันห้าร้อย) ดอลลาร์สหรัฐ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง (รวมถึงค่าทนายความ) และการสำรองจ่ายที่เกิดจากการอนุญาโตตุลาการและจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ADR โดยเท่ากัน

ง) กฎเพิ่มเติมสำหรับวิธีการอนุญาโตตุลาการโดยปราศจากการปรากฏตัว. หากเลือกใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการโดยปราศจากการปรากฏตัว การอนุญาโตตุลาการต้องดำเนินการผ่านทางออนไลน์ และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยฝ่ายที่ร้องขอการอนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้เลือกวิธีการเฉพาะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือพยานจะต้องไม่ปรากฏตัวระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เว้นแต่คู่สัญญาตกลงเป็นอย่างอื่น

จ) อายุความ. หากท่านหรือบริษัทของเราดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นขึ้นและ/หรือเรียกร้องภายในขอบเขตของอายุความ (เช่น อายุความในการยื่นคำร้อง) และภายในกำหนดเวลาที่กำหนดภายใต้กฎ AAA สำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง

ฉ) อำนาจของอนุญาโตตุลาการ. หากการอนุญาโตตุลาการเริ่มต้นขึ้น อนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินสิทธิและความรับผิด (ถ้ามี) ของท่านและบริษัทของเรา และข้อพิพาทจะไม่พิจารณารวมกับเรื่องอื่นใดหรือร่วมกับคดีหรือคู่กรณีอื่นใด อนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการให้คัดค้านข้อเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วน ให้อนุญาโตตุลาการมีอำนาจชี้ขาดความเสียหายที่เป็นตัวเงินและให้การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินที่มีต่อบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎของ AAA และข้อกำหนด อนุญาโตตุลาการจะออกคำชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรและคำชี้แจงการตัดสินใจที่อธิบายถึงการแสวงหาความจริงที่จำเป็นและบทสรุปที่มีผลต่อคำชี้ขาด รวมทั้งการคำนวณค่าเสียหายในคำชี้ขาด อนุญาโตตุลาการมีอำนาจชี้ขาดในการผ่อนปรนเป็นรายบุคคลตามที่ผู้พิพากษาในศาลอาจกระทำการ คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ช) การสละสิทธิในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน. คู่สัญญาขอสละสิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิตามกฎหมายในการขึ้นศาลและการพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน โดยคู่สัญญาจะเรียกร้องและระงับข้อพิพาททั้งหมดโดยใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยทั่วไปมีข้อจำกัด มีประสิทธิภาพมากกว่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการบังคับข้อพิพาทในศาลและศาล อาจมีการพิจารณาอย่างจำกัดโดย ในกรณีที่การฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างท่านและบริษัทของเราในศาลของรัฐหรือศาลรัฐบาลกลาง ในการฟ้องร้อง ยกเลิกหรือบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรืออื่น ๆ ท่านและบริษัทของเราสละสิทธิทั้งหมดในการนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาโดยคณะลูกขุน โดยเลือกให้ผู้พิพากษาพิจารณาคดีระงับข้อพิพาทแทน

ซ) การสละสิทธิในการฟ้องแบบกลุ่มหรือการรวมการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกัน. การเรียกร้องและข้อพิพาทภายในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้จะต้องได้รับคำชี้ขาดหรือเป็นการฟ้องคดีส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นการฟ้องร้องแบบกลุ่ม และการฟ้องร้องมากกว่าลูกค้าหนึ่งรายหรือผู้ใช้หนึ่งรายไม่สามารถใช้อนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องร่วมกันหรือรวมกันกับลูกค้าหรือลูกความรายอื่นได้

ฌ) การรักษาความลับ. เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงที่จะรักษาความลับในกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ความในวรรคนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นใด ๆ ต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อการใช้บังคับสัญญาฉบับนี้ตามกฎหมาย เพื่อใช้บังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อได้รับการคุ้มครองชั่วคราวหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรม

ญ) ข้อความส่วนที่เป็นโมฆะไม่กระทบถึงส่วนที่สมบูรณ์. หากพบว่าข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาอนุญาโตตุลาการนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขต ข้อความเฉพาะส่วนหรือบางส่วนนั้นถือเป็นโมฆะและไม่ใช่บังคับและให้ข้อความส่วนนั้นแยกออกจากข้อความหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่สมบูรณ์ และให้ข้อความและข้อตกลงส่วนที่ยังสมบูรณ์มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญา

ฎ) การสละสิทธิ. สิทธิและข้อจำกัดใด ๆ หรือทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ อาจได้รับการยกเว้นโดยฝ่ายที่ถูกอ้างสิทธิ การสละสิทธิดังกล่าวไม่เป็นการสละสิทธิหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดส่วนอื่น ๆ ของสัญญาอนุญาโตตุลาการฉบับนี้

ฏ) ข้อสัญญาที่มีผลใช้บังคับต่อไป. สัญญาอนุญาโตตุลาการฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป แม้นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทของเราได้ยุติลงแล้ว

ฐ) ศาลในคดีมโนสาเร่. แม้ว่าตามที่ได้มีการกล่าวถึงมาแล้วในข้างต้น ท่านหรือบริษัทของเราอาจนำคดีส่วนบุคคลขึ้นสู่การฟ้องศาลสำหรับคดีมโนสาเร่ (คดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม)

ฒ) การชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรมอย่างเร่งด่วน. แม้ว่าตามที่ได้มีการกล่าวถึงแล้วในข้างต้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอให้มีการการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรมอย่างเร่งด่วนจากศาลของรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางก่อนเพื่อรักษาสถานะเดิมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ การร้องขอมาตรการชั่วคราวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิใด ๆ หรือหน้าที่ใด ๆ ตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฉบับนี้

ณ) สิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการ. แม้ว่าได้มีการกล่าวถึงแล้วในข้างต้น การกล่าวอ้างเรื่องการหมิ่นประมาท การละเมิดพระราชบัญญัติการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และการทำละเมิด และการละเมิดหรือการยักยอกสิทธิบัตร ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าของผู้อื่นนั้นจะไม่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาโตตุลาการฉบับนี้

ด) ศาล ในกรณีใด ๆ ที่สัญญาอนุญาโตตุลาการข้างต้นอนุญาตให้คู่สัญญาดำเนินคดีฟ้องร้องในศาลได้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินคดีตามเขตอำนาจศาลของแต่ละฝ่ายภายในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

เบ็ดเตล็ด

57. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) ถือเป็นสัญญาทั้งหมดที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทของเรากับท่านสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ระบุในที่นี้

58. เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งตรงกันข้ามกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว) ยกเว้นนักเรียนหรือผู้ใช้ บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาไม่มีสิทธิตามสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) บังคับใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ จากข้อกำหนดเหล่านี้และเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว)

59. ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ถูกตัดสินโดยศาลหรือศาลอื่น ๆ ของเขตอำนาจศาลให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกจำกัด แก้ไข หรือตัดออกได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้ได้อยู่ หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาลหนึ่ง ข้อกำหนดนั้นจะไม่กระทบต่อการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ได้

60. ข้อกำหนดใด ๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิการบังคับใช้ข้อกำหนดนั้นในอีกกรณีหนึ่ง การสละสิทธิโดยบริษัทของเราหรือท่านในข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการละเมิดใดๆ ก็ตาม อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถือเป็นการสละสิทธิการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข หรือการละเมิดใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง

61. เราอาจโอนสิทธิหรือภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยปราศจากเงื่อนไขและความยินยอมแก่ท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลผูกพันและมีเพื่อประโยชน์ของบริษัทของเราและท่าน และทายาทตามลำดับของบริษัทของเราและท่านและผู้รับโอนที่มีสิทธิ

62. การให้บริการอาจอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบการส่งออกหรือนำเข้าของประเทศอื่น ๆ ท่านตกลงที่จะไม่ส่งออก ส่งออกซ้ำ หรือถ่ายข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ของสหรัฐฯ ที่ได้รับจากบริษัทของเราหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยถือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

63. ลิขสิทธิ์ © 2023 PPLingo Pte. เราขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งปวง เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายการบริการทั้งหมด (“เครื่องหมาย”) ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเราหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอื่น ๆ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือของบุคคลภายนอกที่มีกรรมสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมาย

64. ขณะนี้เราไม่รับลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรหัสประเทศ +86

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ก.พ. 2566